Vi kan tilby deg

en rekke tjenester

Strategi 3-5-10

Lag langsiktige planer og sett mål for hva dere ønsker å oppnå. Selve strategien sier noe om hvordan dere tenker å oppnå disse målene.

Budsjett og prognose

Budsjett er en nyttig måte å tallfeste aktiviteter for det kommende året. Det er disiplinerende og gir godt grunnlag for styring. Utarbeid oppdatering underveis dersom endringer oppstår. Husk å hensynta pengestrømmen i egen likviditetsplan.

Tilpasset regnskap

Regnskap innehar mye god informasjon som kan brukes i styringen dersom tilpasset bedriften. Bruk tid på å få dette implementert i deres regnskap så er rammeverket for økonomistyring på plass.

Rapportering

Styret og ledelse, men også de ansatte har behov for å se at tiltak man gjør har effekt. Kontinuerlig og god rapportering på nøkkelområder bidrar til god styring og mulighet til å gjøre raske endringer.

Analyser

Kostnads-, investerings- og øvrige analyser kan ha stor verdi dersom gjennomført korrekt.

Administrative tjenester

Det føles ofte enkelt å gjøre ting slik man alltid har gjort. Mange oppgaver kan i dag imidlertid forenkles og automatiseres.

System effektivisering

I dag finnes det mange forskjellige digitale løsninger å velge mellom. Det ligger en stor oppside i å velge systemer som er best mulig tilpasset virksomheten.

Bærekraft-strategi

Hensynta miljø og klima i selskapets strategi. Utvid med egen handlingsplan og klimaregnskap

Adhoc oppgaver

Vi bidrar også med diverse oppgaver som kontraktsstyring, kompetanseheving, kursing m.m